algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van www.mijnlevenzelfgeregeld.nl (hierna te noemen 'de site').

Degene die de site bezoekt of informatie gebruikt die op de site staat, verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en geeft aan dat hij/zij daarmee akkoord gaat.  Het  gebruik van mijnlevenzelfgeregeld.nl dient in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder dienen er geen handelingen verricht te worden die mijnlevenzelfgeregeld.nl op welke wijze dan ook kunnen schaden.

Indien u niet akkoord gaat met één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient u deze site niet te bezoeken en/of de informatie niet te gebruiken.

Mijn Leven Zelf Geregeld wil de aanvullende dienstverlening voor haar klanten steeds uitbreiden en verbeteren. Dit kan betekenen dat de informatie op de site en ook de algemene voorwaarden worden aangepast. De wijzigingen gaan in zodra deze op de site zijn vermeld.

Van wie is dit initiatief?
De site mijnlevenzelfgeregeld.nl is geproduceerd in opdracht van Zeker Weten B.V. De aandelen van Zeker Weten B.V. worden gehouden door Achmea Services BV (40%), Winweten BV (30%) en Jazeker BV (30%). Mijnlevenzelfgeregeld.nl is een handelsnaam van Zeker Weten B.V.,  statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende aan de Handelsweg 6 te Zeist. Zeker Weten B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 08133783 . Voor correspondentie kunt u gebruik maken van info@mijnlevenzelfgeregeld.nl.

Gratis dossier
Iedereen kan één of meer gratis dossiers openen bij Mijn Leven Zelf Geregeld. Het dossier is het eerste jaar gratis. Daarna kunt u kiezen of u uw dossier(s) wilt behouden en uitbreiden. Voor het uitgebreide dossier betaalt u een maandelijkse bijdrage. Zie 'opzeggen' voor de procedure om uw dossier op te zeggen. Als uw dossier bijna is verlopen, ontvangt u een bericht met het verzoek of u uw dossier wilt behouden.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Als houder van een dossier bij Mijn Leven Zelf Geregeld ontvangt u een gebruikersnaam en een éénmalig te gebruiken wachtwoord. Deze zijn uniek, persoonlijk en strikt vertrouwelijk. Iedereen die een dossier heeft bij Mijn Leven Zelf Geregeld heeft, is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig beheren en behandelen van bovengenoemde nummers en codes.

Mijn Leven Zelf Geregeld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij misbruik van deze gegevens door derden, noch in financiële, noch in emotionele zin. Meer informatie over het veiligheidsprotocol is te vinden op privacy en veiligheid.

Betaling uitgebreid dossier
Nieuwe aanvragers van een uitgebreid dossier, die geen speciale aanmeldcode bezitten, betalen een maandelijkse bijdrage aan Mijn Leven Zelf Geregeld. Bij aanmelding krijgen zij direct toegang tot hun uitgebreide dossier, maar deze wordt pas definitief als de betaling door Mijn Leven Zelf Geregeld is ontvangen. Na incasso behouden de bezitters van een dossier toegang tot de producten en diensten van Mijn Leven Zelf Geregeld. Zij kunnen aanspraak maken op de speciale tarieven die verbonden zijn aan het dossier.

Bij het uitblijven van betaling zonder opgaaf van reden mag Mijn Leven Zelf Geregeld iedere vorm van dienstverlening staken totdat het verschuldigde bedrag is ontvangen. De eventuele gevolgen hiervan zijn voor rekening van de dossierhouder. Aan welke condities de betalingen moeten voldoen, kunt u vinden in de betalingsvoorwaarden.

Opzeggen
Als u een gratis- en/of een uitgebreid dossier opent, geldt deze aanmelding voor tenminste een jaar. Kiest u ervoor om na het eerste jaar uw gratis dossier niet voort te zetten cq uit te breiden, dan wordt deze een jaar na uw aanmelding automatisch gesloten. Kiest u wel voor een uitgebreid dossier, dan doet u dat opnieuw voor een jaar. Daarna kunt u uw dossier(s) per maand opzeggen en het contract beëindigen.
Wanneer u wilt opzeggen, stuurt u ons een e-mail bericht met daarin uw wens om uw dossier(s) te sluiten, plus uw naam en uw toegangscode. Wij controleren zorgvuldig of deze overeenkomen met de gegevens in ons bestand. Als dit zo is, sluiten wij uw dossier(s).

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele prijs- en tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt.

Notarisbon
Indien u een uitgebreid dossier heeft kunt u een notarisbon uitprinten. Deze notarisbon is strikt persoonlijk en geeft recht op € 50 korting op de uiteindelijke rekening van een bij mijnlevenzelfgeregeld.nl aangesloten notaris. De aangesloten notarissen accepteren deze kortingsbon mits het totaalbedrag van de uiteindelijke rekening tenminste € 175 (inclusief BTW) bedraagt. U kunt alleen van de notarisbon gebruik maken als u vooraf heeft aangegeven de notarisbon te willen gebruiken.

Informatieverstrekking
Het gebruik van de informatie die op de site wordt gegeven, is op eigen rekening en risico. De site en de daarin verwerkte informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet en samengesteld. Het kan echter voorkomen dat op enig moment niet alle informatie actueel, juist en/of volledig is. Mijn leven zelf geregeld zet zich in om de site virusvrij en zonder fouten en/of onderbrekingen te laten functioneren. Mijn Leven Zelf Geregeld sluit echter in haar disclaimer ten aanzien van het vorenstaande haar aansprakelijkheid nadrukkelijk uit.

Klachten
Klachten over de levering van diensten dienen zo snel mogelijk aan Mijn Leven Zelf Geregeld kenbaar gemaakt te worden. Omdat zorgvuldigheid voorop staat zal Mijn Leven Zelf Geregeld elke klacht zo spoedig mogelijk behandelen en indien mogelijk op te lossen. Klachten kunnen worden ingediend op de website via de knop contact opnemen.

De site bevat  links naar sites van derden. Mijn leven zelf geregeld selecteert de sites waarnaar verwezen wordt zorgvuldig, maar staat echter niet in voor de inhoud en het functioneren van deze sites. Daarbij is Mijn Leven Zelf Geregeld niet aansprakelijk voor de dienstverlening van derden, ook al zijn de contacten met deze partijen via Mijn Leven Zelf Geregeld tot stand gebracht. Afname van diensten bij deze derden geschiedt geheel voor eigen risico van de afnemer. Klachten over de levering van deze dienstverlening door derden horen dan ook bij deze partijen thuis.

Bescherming persoonsgegevens
Mijn Leven Zelf Geregeld zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij het verstrekken van gegevens aan Mijn Leven Zelf Geregeld, worden deze gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, alsmede voor interne bedrijfsdoeleinden. Gegevens worden in een bestand vastgelegd en bewaard voor zolang dit nodig is. Het bestand wordt ook gebruikt om informatie over ons en over onze diensten te verschaffen, tenzij het verstrekken van gegevens daartegen bezwaar is gemaakt. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses.

Mijnlevenzelfgeregeld.nl maakt verder gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de site wordt bezocht en via welke links dat gebeurt. Mijnlevenzelfgeregeld.nl maakt daarbij gebruik van zogenoemde 'cookies' . Dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser in uw computer worden opgeslagen. Hierdoor wordt u door onze computer herkend bij uw volgende bezoek. Het enige dat u hiervan merkt is ook meteen het grote voordeel dat cookies bieden: door uw herkenning hoeft u niet steeds opnieuw uw toegangscode in te toetsen als u van de ene naar de andere module overstapt. De cookies van Zeker Weten zijn ongevaarlijk voor uw gegevens en voor uw computer.

Aansprakelijkheid
Mijn Leven Zelf Geregeld sluit in haar disclaimer haar aansprakelijkheid uit voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking en/of het gebruik van de site en/of van gebruik van de informatie.

Tenslotte
Zowel op de vorm als inhoud van alle uitingen van Mijn Leven Zelf Geregeld rust auteursrechtelijke bescherming. Geheel of gedeeltelijke overname hiervan is zonder toestemming van Mijn Leven Zelf Geregeld verboden. Bij verleende toestemming dient altijd Mijn Leven Zelf Geregeld als bron te worden vermeld.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 mei 2011

/heeft u nog geen digitaal dossier?

Maak nu eenvoudig een gratis dossier aan en ontdek de voordelen van een digitaal dossier.


schrijf je nu in